Konferencja Ekologiczna „Ochrona Bioróżnorodność w Przyrzeczu Skrwy Prawej”

16 października 2018r. w Szkole Podstawowej w Sudragach odbyła się konferencja ekologiczna dla społeczności lokalnej. Współorganizatorem imprezy był Urząd Gminy w Sierpcu. Organizacja konferencji miała na celu zwrócenie uwagi lokalnej społeczności, jak ważna jest ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej. Na spotkaniu obecni byli: Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński, radni Gminy Sierpc, dyrektorzy placówek oświatowych, społeczność lokalna, rodzice i uczniowie. Gmina Sierpc kładzie duży nacisk na ochronę środowiska naturalnego oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców. Głos zabrał Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński, w swoim wystąpieniu podkreślił, że Gmina Sierpc jest gminą ekologiczną, a władze nieustannie starają się podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców i edukować w zakresie ochrony środowiska oraz prawidłowej segregacji odpadów. Wójt zaapelował do młodzieży o wrażliwość na potrzeby środowiska oraz o przekazywanie zdobytej wiedzy oraz prawidłowych nawyków wśród rówieśników oraz w swoich rodzinach. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali ekologiczne upominki: torbę ekologiczną, notatnik i długopis. Głównym zadaniem konferencji było przybliżenie mieszkańcom Gminy Sierpc wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Konferencja składała się z dwóch części wykładowej i warsztatowej. Podczas panelu wykładowego prelegentem była pani doktor Maria Palińska z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej z Włocławka i wygłosiła wykład na temat „W dolinie rzeki – walory przyrodniczo krajobrazowe rzeki Skrwy Prawej”. Po tej części konferencji rozpoczęły się dwa warsztaty terenowe z wykorzystaniem utworzonej dydaktycznej infrastruktury edukacyjnej o następującym zakresie tematycznym: „Unikalne walory doliny rzeki Skrwy Prawej wartością społeczną i ekonomiczną regionu. Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej” oraz „Czysta woda w Skrwie Prawej?” – badania z wykorzystaniem zestawu dydaktycznego tj. walizki ekobadacza.
Podczas konferencji dokonano także uroczystego otwarcia ścieżki przyrodniczej, którego dokonał m.in. Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński. Jesienią na terenie parku przy Szkole Podstawowej w Sudragach rozpoczęto budowę przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej. Autorkami i pomysłodawcami tego przedsięwzięcia były: pani Joanna Karolewska z Urzędu Gminy w Sierpcu, pani Małgorzata Korpolińska ze Szkoły Podstawowej w Sudragach. Koszt inwestycji to 23185,50 zł, została ona dofinansowana z WFOŚiW w Warszawie. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna to ciekawe i unikatowe miejsce edukacji przyrodniczej, kącik wiedzy z interesującymi elementami edukacyjnymi. Długość ścieżki wynosi około 200m i składa się z 7 tablic w postaci gier terenowych. Zastosowanie nowych, atrakcyjnych form edukacji ekologicznej, na pewno wpłynie na aktywność dzieci i młodzieży szkolnej w pogłębianiu swojej wiedzy w zakresie edukacji ekologicznej.